fbpx

Gazometria u noworodka

Zła gazometria przyczyny? Możliwy błąd przy porodzie

Gazometria u noworodka, jak przebiega, kiedy się wykonuje, zła gazometria przyczyny

Gazometria u noworodka to badanie, dzięki któremu można sprawdzić równowagę kwasowo-zasadową w organizmie noworodka. Przy pomocy gazometrii poporodowej można również ocenić tzw. wymianę gazową – poziom tlenu oraz dwutlenku węgla we krwi dziecka. U noworodków badanie to wykonuje się przede wszystkim po to, aby sprawdzić wydolność procesu oddychania. W razie wystąpienia ewentualnych zaburzeń, wykonanie gazometrii poporodowej pozwala na dobór odpowiedniego leczenia. Nieprawidłowy wynik gazometrii u noworodka, wynikły ze sprzecznego ze sztuką medyczną postępowania personelu medycznego, może uzasadniać roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

→ Zła gazometria u noworodka (poniżej 7,1 ph) ? Zadzwoń teraz, ustalimy czy doszło do błędu przy porodzie! tel. 536 007 001

Gazometria poporodowa – jak przebiega?

Gazometrię krwi noworodka przeprowadza się na podstawie analizy laboratoryjnej krwi pępowinowej. Krew pobiera się od dziecka tuż po urodzeniu. Jeśli jednak krew nie zostanie pobrana zaraz po urodzeniu, a zaistnieje potrzeba, aby wykonać badanie  w kolejnych dniach życia dziecka, krew pobiera się z tętnicy udowej, promieniowej, ramiennej lub z naczyń włośniczkowych w pięcie. Ważne jest, aby krew została pobrana przy pomocy heparynizowanej strzykawki. Natychmiast po pobraniu strzykawka musi zostać zamknięta – krew pobrana do gazometrii nie może mieć żadnego kontaktu z powietrzem.

W badaniu gazometrycznym u noworodków badane jest 5 parametrów: pH, pO2, SpO2 i SaO2, HCO2 oraz BE. Dla każdego z parametrów wyznacza się odpowiednie normy (gazometria u noworodka norma). Wynik znacznie powyżej lub poniżej normy może świadczyć o schorzeniu lub dysfunkcji organizmu dziecka. Interpretację przeprowadza lekarz. Tym samym, nie należy jednak ściśle sugerować się podanymi w opisie badania normami. Bardzo dużo zależy od okoliczności konkretnego przypadku, m.in. od tego czy krew pobrano z krwi tętniczej czy pępowinowej.

Badanie gazometrii poporodowej przeprowadzone jest w celu zdiagnozowania i leczenia m.in. takich schorzeń jak zasadowica metaboliczna, kwasica u noworodka czy zasadowica oddechowa.

Gazometria poporodowa – kiedy się ją wykonuje?

Badanie to lekarze zlecają rutynowo dzieciom, u których występują zaburzenia oddychania. Statystyki podają, że zespół zaburzeń oddychania diagnozowany jest u ok. 10% noworodków. Wskazania do przeprowadzenia badania gazometrycznego to:

  • Wyraźnie przyspieszony oddech
  • Przyspieszona akcja serca
  • Bezdech
  • Zaciąganie mostka, przestrzeni międzyżebrowych, wcięcia szyjnego, ruchy skrzydełek nosa
  • Sinica
  • Osłabione napięcie mięśniowe

Wymienione wyżej symptomy mogą świadczyć o zaburzeniach oddychania i odnotowywane są w postaci skali Apgar. Personel medyczny może zaobserwować je już w 1., 5. i 10. minucie życia dziecka i wówczas noworodek powinien zostać skierowany na badanie gazometryczne.

Gazometria poporodowa, a skala Apgar

Niewątpliwie do oceny klinicznej stanu noworodka tuż po urodzeniu najczęściej stosowana jest skala Apgar. Badania gazometryczne są również przeprowadzane niezwykle często, a w wielu placówkach pobieranie krwi pępowinowej po porodzie do badania gazometrycznego i równowagi kwasowo-zasadowej jest wręcz standardem. Co ciekawe, badania „Korelacja pH i pCO2 krwi pępowinowej pobranej po porodzie z żyły pępowinowej ze stanem klinicznym noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego w materiale własnym” opublikowane w 2008 r. w „Perinatologii, Neonatologii i Ginekologii, tom 1, zeszyt 2”, wykazały, że jedynie ocena kliniczna w 1. minucie życia noworodka według skali Apgar koreluje z badaniem pH. Z tego powodu niezwykle ważne jest przeprowadzenie badania gazometrycznego w pierwszej minucie życia u dzieci, które po urodzeniu otrzymały mniej niż 8 punktów w skali Apgar.

Nieprawidłowy wynik gazometrii poporodowej na skutek popełnionych błędów medycznych

Gazometria u noworodka to badanie, którego wynik może mieć bardzo duże znaczenie dla całego dalszego życia dziecka. Jego nieprawidłowy wynik, może znacznie wpłynąć na komfort życia dziecka i jego rodziny. Szczególnie bolesne jest to w sytuacji, w której niewłaściwy wynik gazometrii poporodowej i wszelkie związane z tym negatywne następstwa są wynikiem zaniechań personelu medycznego i błędów medycznych. W takiej sprawie orzekał m.in. Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia z 7 października 2016 r. (sygn. akt II C 732/11). Sąd w tej sprawie przyznał małoletniemu powodowi 500 000 zł tytułem zadośćuczynienia za błąd medyczny.

Powodem w sprawie był chłopiec cierpiący na mózgowe porażenie dziecięce. Chłopiec urodził się w złym stanie klinicznym, a pH poporodowe w jego przypadku osiągnęło wartość 7,08. Taki wynik świadczy o przebytym wewnątrzmacicznym niedotlenieniu płodu. Ponadto, dziecko urodziło się z objawami zespołu niedokrwienno – niedotlenieniowego. Wynikiem tego niedotlenienia była nieprawidłowa poporodowa gazometria krwi. Wskazywała ona na średnio-ciężką kwasicę oddechową, której wyrazem był wynik pH. Stwierdzone po urodzeniu nieprawidłowości w stanie zdrowia dziecka, dawały podstawy do rozpoznania, w pierwszym tygodniu życia okołoporodowej encefalopatii niedotlenieniowo – niedokrwiennej, a także obustronnego krwawienia dokomorowego III stopnia, obustronnego krwawienia do nadnerczy, wrodzonego aspiracyjnego zapalenia płuc,  a także szeregu innych groźnych dla zdrowia nieprawidłowości.

Przyczyną złej gazometrii były zaniedbania personelu podczas porodu

Sąd podkreślił, że w przypadku choroby powoda – mózgowego porażenia dziecięcego, z punktu widzenia ginekologii jedną z przyczyn mogło być wewnątrzmaciczne niedotlenienie płodu, którego skutkiem był patologiczny śródporodowy zapis kardiotokograficzny (KTG) oraz nieprawidłowy wynik poporodowej gazometrii powoda (pH). Równocześnie, prawdopodobieństwo tego, że czynnik sprawczy mózgowego porażenia dziecięcego mógł zadziałać na powoda również w okresie ciąży, nie jest duże.

Ostatecznie, powód w wyniku popełnionych błędów medycznych, które potwierdziło m.in. przeprowadzone badanie gazometryczne, stał się dzieckiem ciężko chorym. Wymaga stałego, kosztownego leczenia i rehabilitacji. Gdyby personel medyczny zachował się w tej sprawie w sposób zgodny z zasadami sztuki lekarskiej, być może przeprowadzone badanie gazometrii poporodowej dałoby prawidłowy wynik, a części negatywnych konsekwencji dałoby się uniknąć. Tego nie wiemy – faktem jest jednak, że chłopiec na skutek błędnych decyzji lekarzy podjętych w okresie okołoporodowym, będzie wymagał opieki osób trzecich do końca życia.

Gazometria poporodowa – badanie, które odgrywa ogromną rolę dla prawidłowego określenia stanu zdrowia dziecka

Jeżeli Twoje dziecko urodziło się w bardzo złym stanie oraz otrzymało niską punktację w skali Apgar, być może podejrzewasz, że doszło do okołoporodowego błędu medycznego. Bez względu na to czy u Twojego dziecka przeprowadzono badania gazometryczne czy ich zaniechano, a być może doszło do niewłaściwej interpretacji wyników badań – skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy czy możesz ubiegać się o lepszą przyszłość dla swojego dziecka i Waszej rodziny, walcząc w sądzie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Zła gazometria przyczyny? Kwasica u noworodka? Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zadzwoń lub napisz teraz! Tel 536 007 001

Dodaj komentarz