fbpx

Odwlekanie decyzji
o cesarskim cięciu
jest zdarzeniem medycznym

Wygrana sprawa kancelarii Lazer&Hudziak – odwlekanie decyzji o cesarskim cięciu jest zdarzeniem medycznym

Konsekwencje niewykonania zabiegu cesarskiego cięcia na czas mogą – i często przynoszą – dramatyczne skutki. Przesłanki do wykonania cesarskiego cięcia, wobec aktualnej wiedzy medycznej u lekarzy specjalistów nie powinny wzbudzać wątpliwości. Częstym skutkiem porodu, trwającego zbyt długo jest niedotlenienie okołoporodowe. Może ono prowadzić m.n. do opóźnienia rozwoju umysłowego dziecka, a w skrajnych przypadkach – do mózgowego porażenia dziecięcego. W sprawie, którą wygrałyśmy dla naszej Klientki przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, skutkiem braku decyzji o cesarskim cięciu w odpowiednim momencie, było uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia dziecka.

Nieprawidłowy wynik badania KTG powinien wzbudzać zaniepokojenie lekarzy

Nasza Klientka wnioskowała przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o przyznanie kwoty 100 000 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia. Wskazała, że wskutek nieprawidłowości i zaniedbań, które miały miejsce w szpitalu, jej córeczka doznała rozstroju zdrowia i uszkodzenia ciała.  Dziecko przyszło na świat w stanie ciężkiego niedotlenienia oraz cierpiało na niewydolność wielonarządową.

Jednym z powodów, dla których doszło do tak drastycznych szkód, było nieprawidłowe postępowanie szpitala w reakcji na niewłaściwe wyniki badania KTG. Badanie KTG i jego prawidłowe rezultaty mają ogromne znaczenie dla przyszłości kobiety i dziecka. Przy pomocy kardiotokografu lekarz lub położna mogą monitorować czynności serca dziecka i czynności skurczowe macicy. Są to dwa elementy, które mogą zaważyć o życiu dziecka. Nieprawidłowe wyniki KTG mogą – i często stanowią – ważną przesłankę do zakończenia ciąży poprzez zabieg cesarskiego cięcia. Lekarze powinni wykonać go w odpowiednim, bezpiecznym momencie. Więcej na temat badania kardiotokograficznego pisałyśmy już w jednym z artykułów.

W przypadku naszej Klientki, już na dobrych kilka godzin przed porodem, wyniki KTG były niewłaściwe i wymagały stałego nadzoru specjalisty. Przesłanki do wykonana cesarskiego cięcia zaszły zatem odpowiednio wcześnie. Lekarze mieli dużo czasu, aby podjąć odpowiednie kroki, przeprowadzić zabieg i doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania. Mimo to, zważywszy na wyniki zapisu KTG, personel medyczny podjął decyzję o cesarskim cięciu zdecydowanie za późno.

W odpowiedzi na wniosek i twierdzenia naszej Klientki, pozwany szpital stwierdził, że jego zdaniem – cesarskie cięcie przeprowadzono w prawidłowym momencie i w prawidłowy sposób. Sposobu przeprowadzenia cesarskiego cięcia, nasza Klientka nie podważała. Nie mogłyśmy jednak zgodzić się w kwestii „odpowiedniego momentu”. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przyznała nam rację.

Zdarzenie medyczne – co może nim być?

W przypadku spraw prowadzonych przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, wnioskodawca, czyli pokrzywdzony pacjent, nie ma obowiązku wykazania zawinionego działania lekarza ani członków personelu medycznego. Dla uznania odpowiedzialności szpitala wystarcza sama niezgodność podjętych w sprawie działań z aktualną wiedzą medyczną. W sprawie naszej Klientki, Wojewódzka Komisja podkreśliła, że aby uznać, że doszło do zdarzenia medycznego łącznie musi wystąpić 5 przesłanek. Te przesłanki, od których zależy czy szpital poniesie odpowiedzialność, to:

  • Udzielenie świadczeń zdrowotnych – w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
  • Niezgodność postawionej w konkretnej sprawie diagnozy z aktualną wiedzą medyczną;
  • Spowodowanie niewłaściwego leczenia lub opóźnienie właściwego, a tym samym przyczynienie się do rozwoju choroby;
  • Wywołanie u pacjenta zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta (wystarczy jeden z tych skutków);
  • Wystąpienie szkody majątkowej lub niemajątkowej wskutek zdarzenia.

Warto raz jeszcze podkreślić, że aby Wojewódzka Komisja uznała, że doszło do zdarzenia medycznego, 5 powyższych przesłanek, musu wystąpić łącznie.

Pozytywne dla naszej Klientki rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji

W sprawie naszej Klientki, Wojewódzka Komisja uznała, że przesłanki zostały spełnione. Doszło zatem do zdarzenia medycznego. Ponieważ skład Komisji był szczególny – zasiadało w niej dwóch przedstawicieli zawodów medycznych – nie było potrzebny powoływania biegłych. Uprościło to i skróciło całą sprawę, pozwalając naszej Klientce szybciej cieszyć się sprawiedliwym rozstrzygnięciem.

Komisja podjęła decyzję na podstawie zgromadzonego materiału i dokumentacji medycznej. Podkreśliła, że zapisy KTG dostępne w aktach sprawy był nieprawidłowe. W związku z tym, lekarze powinni byli podjąć na czas działania zmierzające do wyjaśnienia nieprawidłowości. Powinni również zbadać czy nie zaszła potrzeba rozwiązania porodu poprzez cesarskie cięcie. W sprawie naszej Klientki, lekarze nie postawili właściwej diagnozy. Tym samym, przyczynili się do opóźnienia właściwego leczenia. Zebrany materiał dowodowy okazał się wystarczający do wydania rozstrzygnięcia na korzyść naszej Klientki.

Zbyt późna decyzja o cesarskim cięciu często uznawana jest również za błąd medyczny

Nasza Klientka zdecydowała się dochodzić swojego roszczenia przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zadecydowały o tym różne względy. Zawsze, przed podjęciem jakichkolwiek działań, kompleksowo analizujemy sprawę Klienta i doradzamy najbardziej optymalne rozwiązanie. Nie jest to jednak jedyna droga. Jeśli Twoje dziecko lub Ty ucierpieliście wskutek przedłużającego się porodu, być może w Twoim przypadku warto wstąpić na drogę sądową. Pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję. Sądy często zajmują w takich sprawach stanowisko korzystne dla pokrzywdzonych.

Przykładem może być chociażby sprawa z 2003 r., rozpatrywana przed Sąd Okręgowy Katowicach (II C 844/01/05). Sąd uznał odpowiedzialność szpitala, który nie wykonał u ciężarnej na czas cesarskiego cięcia oraz zaniechał przeprowadzenia badań biometrycznych płodu. Wykazałyby one znaczne rozmiary dziecka, które stanowią przeciwwskazanie do przeprowadzenia porodu siłami natury. Mimo, że takie badania były jak najbardziej zgodne ze standardami ówczesnej wiedzy medycznej, lekarze zdecydowali się zaniechać przeprowadzenia cesarskiego cięcia. W konsekwencji dziecko urodziło się niepełnosprawne.

W innej sprawie, rozpatrywanej przez Sąd Apelacyjny w Lublinie ( sprawa z 10 stycznia 2002 r., sygn. akt. I ACa 576/01; OSP 2003, z. 2, poz. 23), sąd wprost stwierdził, że kontynuowanie porodu siłami natury jest błędem lekarskim, jeśli zaszły bezwzględne wskazania do przeprowadzenia cesarskiego cięcia. Lekarze zbagatelizowali objawy, które zdaniem biegłych jasno wskazywały na zagrożenie wewnątrzmaciczną zamartwicy płodu. Objawami były m.in. niepokojąco słabe ruchy dziecka i nieprawidłowe wyniki badania KTG. W konsekwencji błędu lekarzy, dziecko urodziło się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Drastyczne przykłady, opóźnionej decyzji o cesarskim cięciu, można niestety mnożyć.

Sprawiedliwość należy się Tobie i Twojemu dziecku – skontaktuj się z nami

Jeśli w Twoim przypadku lekarze również nie przeprowadzili cesarskiego cięcia, przeprowadzili je za późno lub dopuścili się innych zaniechań okołoporodowych – być może możemy Ci pomóc. Wspólnie wybierzemy najlepszą ścieżkę postępowania w Twojej sprawie i przeanalizujemy Twoje szanse i możliwości. Rozumiemy, że żadne pieniądze nie cofną czasu i cierpienia Twojego i dziecka. Mogą jednak znacznie zwiększyć komfort Waszego dalszego życia. Czekamy na Twój kontakt.

Dodaj komentarz