fbpx

Skala Apgar
a błąd medyczny

 

Skala Apgar a błąd medyczny – parametry, interpretacje i wyroki sądów

Niska punktacja w skali Apgar zazwyczaj wzbudza obawy rodziców dziecka i personelu medycznego. Skala Apgar służy do oceny stanu zdrowia dziecka tuż po przyjściu na świat. Stan noworodka oceniany jest w 1., 3., 5. i 10. minucie życia. Dziecko może otrzymać od 0 do 10 punktów, z czego najwyższa punktacja zwykle oznacza, że noworodek jest okazem zdrowia. Niestety, nie wszyscy rodzice mają tyle szczęścia, aby móc cieszyć się w pełni zdrowym i silnym nowym członkiem rodziny. Czasami niska punktacja w skali Apgar zwiastuje poważne problemy ze zdrowiem dziecka, mające wpływ na całe dalsze życie rodziny. Wyjątkowo dramatyczne są sytuacje, w których niska punktacja w skali Apgar jest wynikiem błędu medycznego.

Skala Apgar – parametry oceny stanu zdrowia dziecka

Ocena stanu zdrowia dziecka przy pomocy skali Apgar powinna zostać przeprowadzona przynajmniej dwukrotnie – w pierwszej i piątej minucie. Celem badania w pierwszej minucie jest przekonanie się czy noworodek nie wymaga natychmiastowej pomocy lekarza. Ocena po 10 i 15 minutach życia ma na celu sprawdzenie czy stan dziecka nie ulega pogorszeniu lub poprawie. W trakcie oceny przy pomocy skali Apgar, u noworodka poddaje się ocenie 5 zasadniczych parametrów:

  • Czynności oddechowe. Jeśli dziecko nie oddycha, otrzymuje 0 punktów. Oddech płytki oznacza 1 punkt, oddech donośny – 2 punkty.
  • Czynności serca. Jeśli u dziecka nie stwierdzi się czynności serca, otrzyma 0 punktów. Czynności serca poniżej 100/min 1 punkt oznaczają przyznanie 1 punktu Apgar, a powyżej 100/min – 2 punktów.
  • Zabarwienie skóry. Sine i blade zabarwienie skóry dziecka powoduje, że otrzyma ono 0 punktów. Jeśli sine są jedynie kończyny, dziecko otrzyma 1 punkt. 2 punkty Apgar otrzymują noworodki, które przyszły na świat ze zdrowym, różowawym odcieniem skóry.
  • Napięcia mięśni. Jeśli mięśnie dziecka są całkowicie wiotkie, otrzyma 0 punktów. Słabe ruchy mięśni uzasadniają przyznanie 1 punktu, silne i energiczne – 2.
  • Reakcje na bodźce (odruchy). Celem sprawdzenia reakcji na bodźce, najczęściej lekarz wprowadza do nosa dziecka cewnik. Jeśli dziecko nie zareaguje w ogóle, otrzyma 0 punktów. Lekki grymas spowoduje przyznanie 1 punktu, kichnięcie i kaszel – 2 punktów.

→ Czy Twoje dziecko otrzymało niską punktację Apgar? Sprawdzimy czy mogło dojść do błędu medycznego przy porodzie. Zadzwoń 536 007 001

Skala Apgar – interpretacja uzyskanych punktów

Jeśli noworodek otrzyma 10 punktów w skali Apgar, zazwyczaj oznacza to, że jego stan jest bardzo dobry. Suma punktów w przedziale 8-9 oznacza, że stan dziecka nadal jest dobry i stabilny. Wynik oscylujący w granicach 4-7 punktów sugeruje, że dziecko może wymagać natychmiastowego oczyszczenia dróg oddechowych i podania tlenu. Często czynności podjęte przez personel medyczny na tym etapie decydują o tym czy stan noworodka w piątej minucie życia ulegnie poprawie.

Najgorszą sytuacją dla rodziców jest punktacja wynosząca 3 i mniej punktów w skali Apgar. Niezbędna wówczas jest natychmiastowa pomoc lekarzy, której prawidłowość i skuteczność może zadecydować o uratowaniu dziecku życia. Jeśli wynik poniżej 3 punktów utrzyma się przez kilkanaście minut, drastycznie wzrasta ryzyko upośledzenia lub śmierci dziecka.

Zasadniczo niska punktacja w skali Apgar oznacza jedynie, że dziecko potrzebuje pomocy tuż po przyjściu na świat. Jeśli ją otrzyma, ma bardzo duże szanse na dalszy, prawidłowy rozwój. Wyjątkiem są sytuacje, w których noworodek otrzymał niską punktację w skali Apgar wskutek okołoporodowych błędów medycznych.

Niska punktacja w skali Apgar może być skutkiem zaniedbań personelu medycznego – wyroki sądów

Niska punktacja w skali Apgar nigdy nie powinna być analizowana w oderwaniu od innych aspektów porodu. W poniższych wyrokach niska punktacja była wynikiem nieprawidłowego postępowania personelu medycznego, a pośrednio – potwierdzeniem popełnionych w okresie okołoporodowym błędów.

Sąd Okręgowy w Gliwicach (sygn. akt I C 135/14) przyznał 200 000 zł zadośćuczynienia dziecku, które otrzymało 2 punkty w skali Apgar. Mimo, że przez długi czas ciąża matki chłopca przebiegała prawidłowo, w dniu porodu nie przeprowadzono u niej badań USG, aby ustalić wagę dziecka. Przez to zaniedbanie nie wykryto podstaw do przeprowadzenia cesarskiego cięcia. W trakcie porodu siłami natury, doszło do zahamowania postępu porodu z powodu dystocji barkowej u dziecka. Aby dokończyć powód, poród lekarz „położył się” na brzuchu rodzącej i zaczął siłą „wypychać” dziecko, podczas gdy położna pociągała je ku sobie. Nie było to prawidłowe postępowanie w przypadku noworodka z dystocją barkową. W konsekwencji błędu, dziecko urodziło się w zamartwicy i otrzymało jedynie 2/10 w skali Apgar.

Innym przykładem jest sprawa, w której niska punktacja w skali Apgar była jedną z konsekwencji zastosowania przez lekarza kontrowersyjnego chwytu Kristellera. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 23 marca 2016 r., (sygn. akt I C 1076/09) przyznał dziecku zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości 700 000 zł. Sąd uznał, że obecny stan zdrowia pokrzywdzonego, który jest dzieckiem leżącym i wymaga stałej opieki medycznej, jest skutkiem błędu medycznego. Poród matki chłopca przedłużał się i był porodem trudnym, a mimo to lekarze nie zdecydowali się na przeprowadzenie badania KTG. Zamiast tego, ordynator oddziału zadecydował o przeprowadzeniu tzw. chwytu Kristellera. W konsekwencji, noworodek przyszedł na świat z zamartwicą, owinięty pępowiną wokół szyi oraz wokół pach. Po porodzie zostało reanimowany i otrzymał zaledwie 3 punkty w skali Apgar.

Warto pamiętać, że nawet uzyskanie przez dziecko wyższej punktacji w skali Apgar nie przesądza o tym, że w sprawie nie doszło do popełnienia błędu medycznego. Również skutki błędu mogą pojawić się później niż bezpośrednio po przyjściu dziecka na świat. Przykładem może być sprawa rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w dniu 9 lipca 2015 r. (sygn. akt. I ACa 298/151). Dziewczynka, która walczyła w sądzie o zadośćuczynienie, przyszła na świat w stanie ogólnym ciężkim i otrzymała 6 punktów w skali Apgar w pierwszej minucie. Ze szpitala wypisano ją w stanie ogólnym dobrym, jednak rok później stwierdzono u niej mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu czterokończynowego. Sąd uznał, że placówka medyczna jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną dziecku przy porodzie na skutek błędu medycznego, polegającego na spóźnionym wykonaniu cesarskiego cięcia. W tym samym wyroku, sąd uznał, że pozwany szpital nie może powoływać się na zbyt późne wezwanie karetki pogotowia przez matkę powódki po odejściu wód płodowych, ponieważ matka jest w stosunku do poszkodowanej powódki osobą trzecią.

Niska punktacja w skali Apgar może być wynikiem błędu medycznego – skontaktuj się z nami!

Skala Apgar pomaga w określeniu kondycji i stanu noworodka. Na stan dziecka tuż po urodzeniu ma wpływ wiele czynników. Niska punktacja w skali Apgar, jak wskazują powyższe przykłady z orzecznictwa, może wynikać również z popełnionych przez personel medyczny błędów. Jeżeli podejrzewasz, że w Twojej sprawie lekarze popełnili błąd, który spowodował, że Twoje dziecko otrzymało niską punktację w skali Apgar oraz doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu, skontaktuj się z nami. Dokonamy kompleksowej analizy Twojej sprawy i wspólnie ustalimy czy masz podstawy do uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. Skala Apgar a niedotlenienie

Zadzwoń 536 007 001

Dodaj komentarz