fbpx

Badanie KTG
na czym polega?

KTG wyniki – interpretacja

Badanie KTG – na czym polega badanie kardiotokograficzne płodu

Badanie KTG (badanie kardiotokograficzne) to jedno z podstawowych badań, pomagających w ustaleniu stanu zdrowia płodu w ostatnich tygodniach ciąży i w trakcie porodu. Badanie KTG pozwala prowadzącemu je lekarzowi lub położnej na monitorowanie czynności serca płodu oraz czynności skurczowych mięśnia macicy matki. Najczęściej lekarz zleca wykonanie pierwszego badania KTG w okolicach przewidywanego terminu rozwiązania. Badanie powinno być również systematycznie powtarzane, mniej więcej co 2-3 dni aż do samego porodu. Konsekwencje niewykonania badania KTG na czas lub całkowite jego pominięcie może skończyć się tragicznie, co potwierdzają opisane poniżej przypadki.

Personel medyczny nie wykonał KTG lub zignorował złe zapisy i doszło do niedotlenienia Twojego dziecka? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc prawną! Zadzwoń teraz 536 007 001

Badanie KTG – kiedy i po co się je przeprowadza?

Kardiotokografia pozwala na odpowiednie wczesne wykrycie wad serca płodu. Szczególnym wskazaniem do jego wykonania jest brak odczuwania przez ciężarną ruchów dziecka lub ruchy ledwo wyczuwalne. Regularne badania KTG mogą być również zlecone, gdy kobieta krwawiła z pochwy lub doznała urazów brzucha w trakcie ciąży. Częściej na badania KTG kierowane są również kobiety, będące w ciąży mnogiej lub zagrożonej, jak również cierpiące na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze.

Badanie standardowo trwa około 30 minut, jednak jeśli wyniki będą nieprawidłowe, może zostać przedłużone do godziny. W niektórych przypadkach badanie kardiotokograficzne może zostać wykonane ponownie, po podaniu ciężarnej oksytocyny. W trakcie wykonywania badania, kobieta nie może się swobodnie poruszać i zmieniać pozycji ciała. Lekarz zazwyczaj zaleca ułożenie się na lewym boku ciała, tak aby nie uciskać żyły głównej.

Badanie kardiotokograficzne może być wykonywane również w trakcie porodu. W skrajnych sytuacjach aparatura służąca do badań, podłączana jest na cały okres porodu – wówczas sprzęt jest odłączany tylko, aby ciężarna mogła zmienić pozycję.

Badanie KTG – wyniki

Przyjmuje się, że prawidłowym wynikiem badania KTG jest 110-150/160 uderzeń serca dziecka na minutę. Badane są również wahania tej liczby w stosunku do skurczów macicy. Jeśli:

  • Częstość podstawowa serca płodu jest niższa niż 110 na minutę – mamy do czynienia z bradykardią, czyli zbyt wolnym biciem serca dziecka. Bradykardia często powodowana jest np. niedotlenieniem płodu.
  • Częstość podstawowa serca płodu jest większa niż 160 na minutę – mamy do czynienia z tachykardią, czyli przyspieszeniem akcji serca płodu. Przyczyną tachykardii najczęściej jest zakażenie wewnątrzmaciczne.

Wykryte w trakcie badania KTG nieprawidłowości zazwyczaj pozwalają lekarzom odpowiednio wcześnie zareagować na niepokojące sygnały i podjąć odpowiednie kroki.

Ponadto, przy pomocy badania KTG lekarze mogą monitorować również oscylację serca płodu. Powinna ona wynosić od 5 do 25 uderzeń na minutę, wynik zależy jednak m.in. od tego, czy dziecko śpi, czy jest aktywne. Dzięki badaniu KTG lekarze mogą też kontrolować akcelerację, czyli przyspieszenia akcji serca dziecka. Przyjmuje się, że w ciągu 10-15 minut powinny wystąpić przynajmniej 2 razy i trwać około 15 sekund.

Ostateczna interpretacja wyników badań zawsze zależy od lekarza. Oczywiście, prawidłowy, „książkowy” wynik badań zawsze dobrze wróży na przyszłość, jednak specjaliści powinni wziąć również pod uwagę szereg innych czynników. Czasami zaburzenia w prawidłowym odczycie KTG mogą powodować tak prozaiczne czynniki jak niewłaściwa pozycja matki w trakcie badania.

Konsekwencje zaniechania badania kardiotokograficznego lub niewłaściwa interpretacja jego wyników – przykłady z orzecznictwa

Badanie KTG ma ogromne znacznie dla życia i stanu zdrowia dziecka. Zaniechanie jego przeprowadzenia może wywołać tragiczne konsekwencje. Podobnie jednak, przeprowadzenie badania zbyt krótkiego lub też wadliwa interpretacja jego wyników, mogą prowadzić do tragedii i uzasadniać roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Potwierdzeniem takiej tezy są poniższe wyroki.

Nasza kancelaria reprezentowała przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych pacjentkę, w sprawie której jednym z ważnych aspektów był błąd lekarzy w postaci braku stałego monitoringu KTG. Lekarze nie prowadzili monitoringu w sposób stały, mimo że u pacjentki wystąpiła tachykardia oraz podwyższona temperatura ciała, będące przesłankami do podejrzenia wystąpienia zakażenia wewnątrzmacicznego płodu. Chociaż poród powódki trwał ponad 9 godzin, lekarze zaniechali również przeprowadzenia cesarskiego cięcia. Biegli stwierdzili, że chociaż prawidłowe postępowanie lekarzy w tej sprawie nie dawałyby stuprocentowych szans na uratowanie dziecka, to zapewne znacznie zwiększyłoby powódki na urodzenie zdrowego dziecka.

Innym przykładem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 lutego 2006 r. (sygn. akt. 1131/05). Sąd uznał, że błędem lekarza było niepodłączenie u rodzącej, prawidłowo zakwalifikowanej do indukcji porodu, zapisu KTG. Zapis ten wykazałby z dużym prawdopodobieństwem nieprawidłowości sugerujące dyskomfort płodu oraz zagrożenie niedotlenienia. Tymczasem lekarze w tej sprawie kontrolowali stan płodu przez długi czas jedynie poprzez osłuchiwanie tętna. Sąd Apelacyjny w Poznaniu zakwalifikował ten błąd jako błąd diagnostyczny.

Przykładem nieco innej sytuacji jest sprawa, w której orzekał Sąd Apelacyjny w Lublinie dnia 10 stycznia 2002 r. ( syg. akt. I ACa 576/01). W tej sprawie lekarze co prawda zdecydowali się na przeprowadzenie badania KTG, jednak jego wynik został zignorowany. Biegli ocenili jednoznacznie, że zapis KTG jasno wskazywał na dyskomfort płodu i możliwość wystąpienia wewnątrzmacicznej zamartwicy płodu wynikającej z jego niedotlenienia. Lekarze nie podjęli jednak odpowiednich w takiej sytuacji działań, a w konsekwencji popełnionych przez nich błędów, u dziecka doszło do mózgowego porażenia dziecięcego oraz znacznego upośledzenia rozwoju umysłowego.

Podobnie orzekł w dniu 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupcy (sygn. akt II K 16/15). Sąd uznał odpowiedzialność lekarza, który był zobowiązany do szczególnej opieki nad ciężarną oraz noworodkiem. Badanie KTG zostało w tej sprawie wykonane, jednak pomimo, że wykazało one zagrożenia dla płodu, lekarz nie zachował zawodowej ostrożności przy diagnozowaniu pacjentki. Nie zweryfikował zagrożenia wykazanego badaniem KTG innymi metodami oraz nie skierował pacjentki do rozwiązania ciąży cesarskim cięciem. W konsekwencji sprzecznych ze sztuką medyczną działań lekarza, dziecko zmarło.

Czy w Twojej sprawie lekarz nie zlecił badania KTG? A może niewłaściwie zreinterpretował wyniki i Ty lub Twoje dziecko doznaliście szkody? Skontaktuj się z nami!

Jak wskazują powyższe, tragiczne w skutkach przykłady, zaniechanie przeprowadzenia badania KTG może mieć niezwykle poważne konsekwencje. Również wadliwa interpretacja wyników badań lub niepodjęcie na czas odpowiednich działań, może spowodować wystąpienie szkody u matki lub dziecka.

Jeśli zastanawiasz się czy w związku z nieprzeprowadzeniem w Twojej sprawie badania KTG lub wadliwą interpretacją wyników badania, możesz ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu błędu okołoporodowego, skontaktuj się z nami. Postaramy się rozjaśnić Twoje wszystkie wątpliwości, a jeśli zajdzie taka konieczność, przeprowadzimy Cię przez skomplikowaną drogę sądową.

Masz pytania? Zadzwoń teraz 536 007 001

Dodaj komentarz