fbpx

Zalecenia Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – rekomendacje i opinie

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), określane również jako rekomendacje i opinie, znane są każdej kobiecie. Opinie te często umieszczone są chociażby na opakowaniach produktów medycznych dla kobiet, wraz z potwierdzeniem pozytywnej opinii PTG. Rekomendacje i opinie wydawane przez PTG mają często również duże znaczenie w sprawach o błąd medyczny, w szczególności w sprawach o tzw. błędy okołoporodowe.

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – kto je tworzy i czym zajmuje się Towarzystwo?

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne to towarzystwo naukowe z ponad 100-letnią tradycją. Zrzesza ponad setkę profesorów tytularnych oraz najlepszych specjalistów z dziedziny ginekologii i położnictwa. Czynnie prowadzi prace naukowe, dydaktyczne oraz popularyzatorskie. Sposób i zakres działania PTG określa jego statut, udostępniony do publicznej informacji. Już z preambuły możemy dowiedzieć się, że celem PTG jest otoczenie kobiet najlepszą opieką zdrowotną. Prócz tego, celem PTG jest również pogłębianie wiedzy pacjentek oraz lekarzy oraz profilaktyka, a także utrzymywanie odpowiedniego poziomu zawodowego i etycznego wśród swoich członków.

W ramach swojej działalności PTG przeprowadza liczne badania i organizuje konferencje naukowe. Wydaje również czasopisma i organizuje konkursy naukowe. Najbardziej znane jest jednak ze swoich opinii i rekomendacji, które cieszą się szacunkiem zarówno lekarzy, jak również pacjentek.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – cel i przykłady

Łatwo wyobrazić sobie sytuacje, w których lekarze muszą zmierzyć się ze stosunkowo nowym dla nich problemem i potrzebują wsparcia autorytetów i  specjalistów. Właśnie w takich przypadkach lekarze ginekolodzy powinni sięgnąć po opinie i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Tworzą je wybitni specjaliści w dziedzinie ginekologii, po to aby dla lekarza konkretną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o dalszym leczeniu.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne stara się w swoich opiniach i zaleceniach dotykać najbardziej aktualnych i najczęściej powtarzalnych problemów ginekologicznych i okołoporodowych. W sprawach o błąd medyczny niezwykle często przywoływana jest rekomendacja w sprawie cięcia cesarskiego, a także rękoczynu Kristellera. Tematyka rekomendacji jest jednak znacznie szersza. Na stronie internetowej PTG możemy znaleźć m.in. rekomendację w sprawie postępowania z chorymi z podejrzeniem i rozpoznaniem raka jajnika, zalecenia  dotyczące opieki położniczej nad ciężarną otyłą, a także standardy postępowania w przypadkach choroby nowotworowej w ciąży. Znajdziemy również rekomendacje w sprawie diagnostyki prenatalnej oraz opieki okołoporodowej i prowadzenia porodu.

Znaczna część rekomendacji dotyczy kobiet ciężarnych, jednak znajdziemy również m.in. rekomendacje dotyczące pierwszej wizyty u ginekologa, a także badań ginekologicznych i leczenia u osób nieletnich. Szczegółowa lista wszystkich rekomendacji, dostępna jest na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Na stronie można również sprawdzić wykaz leków Rekomendowanych przez PTG. Przed podjęciem decyzji o zakupie jakiegoś lekarstwa, które w reklamie jest przedstawiane jako rekomendowane przez PTG, warto wejść na stronę i sprawdzić czy jest tak w rzeczywistości. Zalecenia i opinie PTG mają więc praktyczne znaczenie nie tylko dla lekarzy, ale również dla pacjentek.

Niestosowanie się przez lekarzy do zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego działa na ich niekorzyść. Przykłady spraw wygranych przez pacjentki.

W sytuacjach, w których lekarz lekceważy zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i dojdzie do wszczęcia przeciwko niemu postępowania cywilnego lub karnego, może być pewien, że zadziała to na jego niekorzyść. Przykładem może być sprawa, w które jakiś czasu temu pacjentkę reprezentowała nasza kancelaria.  Przedmiotem sprawy było zakażenie wewnątrzmaciczne płodu doznane przez naszą klientkę w tracie przebiegu porodu. W sprawie orzekała Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Komisja uznała, że opieka okołoporodowa oraz przeprowadzenie porodu u naszej Klientki było niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. W wyniku zaniedbań personelu medycznego pacjentka urodziła martwe dziecko, a z psychicznymi konsekwencjami doznanej szkody nie poradziła sobie do dzisiaj.

Komisja w swoim orzeczeniu powołała się m.in. na wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące opieki okołoporodowej i prowadzenia porodu. W rekomendacji tej omówiono kwestie związane z prowadzeniem porodu, wskazaniami i czynnościami, które powinny być przeprowadzone w trakcie hospitalizacji oraz zasady monitorowania płodu w porodzie. Rekomendacja dotyczy również zasad postępowania w poszczególnych okresach porodu. Omówione zostały również, kluczowe dla tej sprawy, kryteria rozpoznawania braku postępu porodu oraz zakażenia wewnątrzmacicznego. Podstawą do postawienia tezy, że w tej sprawie doszło do niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną postępowania personelu medycznego, były właśnie wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Kolejny przykład może stanowić sprawa, w której orzekał Sąd Najwyższy w dniu 23.06.2017, sygn. akt I CSK 566/16. Powódką w sprawie była pacjentka, u której lekarz ginekolog zaniechał wykonania obowiązkowego badania USG między 11, a 14 tygodniem ciąży. Wykonał badanie USG dopiero w 18 tygodni ciąży i zapewniał rodziców, że płód jest zdrowy. Tymczasem, po porodzie okazało się, że dziecko cierpi na zespół anatomicznych nieodwracalnych wad wrodzonych kończyn górnych i dolnych oraz urodziło się z wadą serca ASD II. Dziecko urodziło się m.in. bez stopy u lewej nogi, a prawa noga posiadała niedorozwój goleni.

Zgodnie z treścią rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w prawidłowo przebiegającej ciąży powinny zostać wykonane 3 badania USG:

  • I badanie USG między 11, a 14 tygodniem ciąży (USG genetyczne)
  • II badanie USG między 18, a 23 tygodniem ciąży (USG połówkowe)
  • III badanie USG między 28, a 32 tygodniem ciąży.

Biegli powołani w sprawie jednoznacznie orzekli, że gdyby lekarz wykonał USG płodu we właściwym okresie ciąży, mógłby prawidłowo zdiagnozować wrodzone wady anatomiczne kończyn oraz poinformować o nich rodziców. Tymczasem, stan dziecka tuż po porodzie był dla obojga rodziców szokiem. Sąd przyznał matce dziecka 150 000 zł zadośćuczynienia, ojcu natomiast – 60 000 zł.

W Twojej sprawie lekarz zachował się sprzecznie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Ty lub swoje dziecko doznaliście szkody? Skontaktuj się z nami!

Jak wskazują powyższe wygrane przez pacjentki sprawy, fakt zachowania się przez lekarza w sposób sprzeczny z zaleceniami PTG, może być silnym argumentem w sprawie. Pieniądze uzyskane wskutek wygranego procesu sądowego co prawda nie cofną czasu i nie spowodują, że do błędu medycznego nie dojdzie, ale mogą stanowić konkretne wsparcie np. w toku dalszego leczenia.

Jeśli uważasz, że w Twojej sprawie doszło do błędu medycznego w związku z niepodjęciem przez personel medyczny odpowiednich działań, podjęciem niewłaściwych lub zachowaniem się sprzecznie z zaleceniami PTG, skontaktuj się z nami. Być może masz podstawy do ubiegania się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Postaramy się rozjaśnić Twoje wszystkie wątpliwości, a jeśli wspólnie uznamy, że możesz wystąpić z roszczeniem, bezpiecznie przeprowadzimy Cię przez skomplikowaną drogę sądową.

Dodaj komentarz